Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülen Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a) Akademik Yıl: Her biri en az 16 haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) CPE: Certificate of Proficiency in English,

c) Hazırlık Sınıfı: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfını,

d) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

e) Müdür: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

f) PTE: Pearson Test of English Sınavını,

g) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Hitit Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) SBS: Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilerin seviyelerini belirlemek için yapılan Seviye Belirleme Sınavını,

j) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

k) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

l) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

m) YDS/e-YDS: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavını,

n) YDYO Kurulu: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

o) YDYO: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

p) YS: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlilik Sınavını,

q) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

r)  Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

 ifade eder.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yeterlilik Sınavı

MADDE 5– (1) Eğitim dili %100 ve %30 yabancı dilde olan lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri, akademik yılbaşında YDYO tarafından hazırlanan ve uygulanan YS ile belirlenir. Lisans öğrencileri için YS başarı notu 100 üzerinden en az 65’tir.

(2) YS’de başarılı olanlar ile YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde edenler, yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(3) YS güz yarıyılı başında, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda bütünlemesi olmak üzere bir akademik yılda toplam dört kez uygulanır.

(4) YS’lerin tarihleri, ait oldukları eğitim-öğretim yılının akademik takviminde ilan edilir.

(5) Güz yarıyılı başında SBS’ye girmeyen veya SBS’ye girip en az 65 puan alamayan öğrencinin YS’ye girme hakkı yoktur.

(6) Herhangi bir nedenle YS’ye girmeyenler için telafi yapılmaz.

Yeterlilik Sınavına Giriş Koşulları

MADDE 6 (1) YS’ye giriş koşulları ve bu sınava girecek öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:

a) Güz yarıyılı başında yapılan YS’ye,

(1) %100 ve %30 yabancı dilde eğitim ve öğretim yürüten lisans programlarına kabul edilen ve SBS’den en az 65 puan alan öğrenciler girebilirler.

(2) Bir önceki akademik yılsonunda hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler SBS’den en az 65 puan almak şartı ile girebilirler.

b) Güz yarıyılı sonunda yapılan YS’ye

1) Devam koşulunu sağlamak şartıyla güz yarıyılı sonunda dönem sınavlarının puan ortalaması 85 ve üzeri olan öğrenciler girebilirler.

2) Bir önceki akademik yılda hazırlık sınıfı derslerine devam şartını sağlamış olmakla birlikte, başarısız olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda devam ve not şartı aranmaksızın girebilirler.

c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan YS’ye,

1) Devam koşulunu sağlamak şartıyla yıl içi puanı en az 60 olan bütün öğrenciler girebilirler.

2) Bir önceki akademik yılda hazırlık sınıfı derslerine devam şartını sağlamış olmakla birlikte, başarısız olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda devam ve not şartı aranmaksızın girebilirler.

ç) Bahar yarıyılı sonunda yapılan YS bütünlemesine,

1) Bahar yarıyılı sonunda yapılan YS’ye girmeye hak kazanmış fakat girememiş öğrenciler ile YS’ye girip başarısız olmuş bütün öğrenciler girerler.

Muafiyet

MADDE 7– (1) Hitit Üniversitesine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce/Arapça hazırlık sınıfı programından muaf sayılırlar ve yerleştirilmiş oldukları bölümlerde lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

a) Güz yarıyılı başında yapılan YS’den en az 65 puan almış olmak,

b) Başka bir üniversitede yürütülen İngilizce/Arapça hazırlık sınıfından başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

c) En az son üç yılında, programın öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, bu anadilde eğitim veren ortaöğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olmak,

ç) YS’ye gireceği tarih itibariyle son 2 yıl içinde TOEFL IBT ’den en az 75, YDS/e-YDS ve YÖKDİL’den en az 70, PTE AKADEMİK’ten en az 55, CPE’den en az C seviyesinde ve CAE’den en az B seviyesinde not almış olmak,

(2) Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının Hitit Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait YS sınavından en geç bir hafta sonra YDYO Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü YDYO Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.

Seviye Belirleme Sınavı

MADDE 8– (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında YDYO tarafından yapılan SBS ile belirlenir.

(2) SBS’ye girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem içi Sınavları ve Değerlendirme

MADDE 9 (1) Hazırlık sınıfı dersleri 16’şar haftalık iki yarıyılda tamamlanır.

(2) Hazırlık sınıfındaki her bir yarıyıl sonu puanının yıl içi toplam puana etkisi %50’dir.

(3) Hazırlık sınıfında, devam şartını sağlamak koşuluyla, dönem içi değerlendirmelere göre yıl içi puan ortalaması 75 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılır.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden ve dönem içi değerlendirmelere göre yıl içi puanı 75 ve üzeri olmayan öğrencilerin başarı notu, yıl içi puanının %60’ı ile Yeterlilik Sınavı puanının %40’ı alınarak hesaplanır, yapılan hesaplamada 65 ve üzeri puanı sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılır.

(5) Bir önceki akademik yılda derslere devam şartını sağlamakla birlikte, başarısız olan ve yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirip yılsonunda uygulanan Yeterlilik Sınavına giren öğrencilerin başarı notu Yeterlilik Sınavından aldıkları puandır. Bu sınavdan 65 ve üzeri puan alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılır.

(6) Yıl içi başarının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen sınavlar ve ödevlerle yapılır.

a) Ara Sınavlar:

1) Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik sınavlardır.

2) Her yarıyılda birden fazla yapılabilir ve dönem içi başarıya katkıları %40’tır.

3) Ara sınav okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma, sözcük bilgisi, konuşma ve dilbilgisi bölümlerinden oluşur.

4) Ara sınav tarihleri dönem başında ilan edilir.

b) Kısa Sınavlar:

1) Sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte kısa süreli sınavlar olup her yarıyıl içinde gerekli sayıda yapılır ve başarıya katkıları %30’dur.

c) Sürpriz Sınavlar:

1) Sürpriz sınavlar öğrencilere ilan edilmeksizin herhangi bir gün ve ders saati içinde uygulanır ve yarıyıl içindeki başarıya katkısı toplam %20’dir.

2) Yalnızca o anda derste olan öğrencilere yapılır. Öğretim elemanları sürpriz sınav sınıfa getirildikten sonra hiçbir öğrenciyi sınıfa almazlar.

3) Mazeret sınavları yoktur ve sürpriz sınava girmeyen öğrenci eğer o gün raporlu değilse sınavdan ‘0’ alır.

4) Sürpriz sınavlara ek olarak, her öğretim elemanı öğrenci etkinlik notu kapsamında istediği sayıda sınav yapabilir.

ç) Ödev ve Katılım:

1) Öğrencilerin derse katılımı ve yapmaları gereken yazılı ve sözlü (sunum ve benzeri) ödevlerin yer aldığı, görevlendirilen öğretim elemanı tarafından değerlendirilen çalışmalardır ve başarıya katkıları toplam %10 oranındadır.

2) Yıl içindeki değerlendirme, hazırlık sınıfında eğitim-öğretim gören öğrencilerin YS’ye girme koşulunu belirler (bkz. Madde 6).

Mazeret Sınavları

MADDE 10– (1) Mazeret sınavları, yarıyıl içindeki kısa ve ara sınavlar için geçerlidir. Kimlerin mazeret sınavına girebileceği, Hitit Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan ilgili hükümlere göre belirlenir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 11–(1) Sınav kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesini talep eden öğrenciler sonuçların ilanını takip eden bir hafta içinde bir dilekçe ile YDYO Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvururlar. İtirazlar, Hitit Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Devam Durumu

MADDE 12–(1) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Üniversitenin geçerliliğini kabul ettiği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(2) Hazırlık sınıfında derslere en az %85 oranında devam zorunluluğu istenir. Heyet raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları ile Üniversitenin sportif ve kültürel etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan devamsızlıkların kabulüne Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler dersleri takip edebilirler. Ancak, dönem içindeki değerlendirmelere katılamaz, YS’ye ve bütünlemeye giremezler.

(4) Bir önceki akademik yılda hazırlık sınıfında devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, ikinci yıllarında derslere devam etmek zorundadırlar.

(5) Bir önceki akademik yılda derslere devam şartını sağlamakla birlikte başarısız olan öğrenciler, ikinci yılda hazırlık sınıfına devam ederek yıl içi değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için devam koşulunu sağlamak zorundadırlar.

Başarısız Öğrencilerin Durumu

MADDE 13 (1) Aşağıda belirtilen durumda olan öğrenciler hazırlık sınıfında başarısız sayılırlar.

a) %85 devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler,

b) Dönem içi değerlendirmelere göre yıl içi puanı 60’ın altında olan öğrenciler,

c) Yıl içi puanının %60’ı ile Yeterlilik Sınavı puanının %40’ı alınarak hesaplanan yılsonu başarı notu 65 puanın altında olan öğrenciler.

(2) Hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yılsonunda yapılan YS’de başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında üniversite senatosunun belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen öğretim programına devam edebilir.

(3) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programına kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yetki

MADDE 14– (1) Bu Yönergede belirtilmeyen konularla ilgili öğrenci hak ve sorumlulukları için Hitit Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile YDYO Yönetim Kurulu ve Hitit Üniversitesi Senatosu kararları geçerlidir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 15- (1) 02.09.2021 tarih ve 2021/137 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş olan, Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 16– (1) Bu Yönerge kabul edildiği tarihten itibaren uygulanır.

Yürütme

MADDE 17– (1) Bu Yönergenin hükümlerini Müdür yürütür.


HIZLI ERİŞİM