Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu yönergenin amacı, Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu yönerge, Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülen Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesi ile 49’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

b) Rektörlük: Hitit Üniversitesi Rektörlüğünü,

c) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

d) YDYO: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

e) YDYO Kurulu: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

g) Hazırlık Sınıfı: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfını,

ğ) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

h) Akademik Yıl: Her biri en az 16 haftadan oluşan iki yarıyılı,

ı) SBS: Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilerin seviyelerini belirlemek için yapılan Seviye Belirleme Sınavını,

i) YS: Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavını,

j) CPE: Certificate of Proficiency in English,

k) PTE: Pearson Test of English Sınavını,

l) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

m) YDS/e-YDS: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavını,

n) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yeterlik Sınavı

MADDE 5– (1) Eğitim dili % 100 ve % 30 yabancı dilde olan lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri, akademik yılbaşında YDYO tarafından hazırlanan ve uygulanan YS ile belirlenir. Lisans öğrencileri için YS başarı notu 100 üzerinden en az 65’tir.

(2) YS’de başarılı olanlar ile YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde edenler, yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(3) YS güz yarıyılı başında, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda bütünlemesi olmak üzere bir akademik yılda toplam dört kez uygulanır.

(4) YS’lerin tarihleri, ait oldukları eğitim-öğretim yılının akademik takviminde ilan edilir.

(5) Güz yarıyılında başında SBS’ye girmeyen veya SBS’ye girip 65 puan ve üzeri alamayan öğrencinin YS’ye girme hakkı yoktur.

(6) Herhangi bir nedenle YS’ye girmeyenler için telafi yapılmaz.

Yeterlik Sınavına Giriş Koşulları

MADDE 6 (1) YS’ye giriş koşulları ve bu sınava girecek öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:

a)               Güz yarıyılı başında yapılan YS’ye,

1)               % 100 ve % 30 yabancı dilde eğitim ve öğretim yürüten lisans programlarına kabul edilen ve SBS’den 65 ve üzeri puan alan öğrenciler,

2)               Bir önceki akademik yıl içinde hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler SBS’den 65 ve üzeri puan almak şartı ile YS’ye girerler.

b)               Güz yarıyılı sonunda yapılan YS’ye,

1)               Hazırlık sınıfı güz yarıyılında % 85 devam koşulunu sağlayan ve güz yarıyılı sonu ortalaması 85 ve üzeri olan öğrenciler girerler.

c)                Bahar yarıyılı sonunda yapılan YS’ye,

1)               Hazırlık sınıfı bahar yarıyılında %85 devam koşulunu sağlayan ve akademik yılsonu ortalaması 60 ve üzeri olan bütün öğrenciler girerler.

d)               Bahar yarıyılı sonunda yapılan YS bütünlemesine,

1)     Bahar yarıyılında YS’ye girmeye hak kazanmış fakat girememiş öğrenciler ile YS’ye girip başarısız olmuş bütün öğrenciler girerler.

 

Muafiyet

MADDE 7– (1) Hitit Üniversitesine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce/Arapça hazırlık sınıfı programından muaf sayılırlar ve yerleştirilmiş oldukları bölümlerde lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

a)                Güz yarıyılı başında yapılan YS’den en az 65 puan almış olmak,

b)               Son üç yıl içinde herhangi bir üniversitenin İngilizce/Arapça hazırlık programından başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

c)                Son üç yıl içinde öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,

ç)  YS’ye gireceği tarih itibariyle son 2 yıl içinde TOEFL IBT ’den en az 75, YDS/e-YDS ve YÖKDİL’den en az 70, PTE AKADEMİK’ten en az 55, CPE’den en az C seviyesinde ve CAE’den en az B seviyesinde not almış olmak,

(2) Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının Hitit Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait YS sınavından en geç bir hafta sonra YDYO Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü YDYO Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.

Seviye Belirleme Sınavı

MADDE 8– (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında YDYO tarafından yapılan SBS ile belirlenir.

(2) SBS’ye girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem içi Sınavları ve Değerlendirme

MADDE 9 (1) Hazırlık sınıfı dersleri 16’şar haftalık iki yarıyılda tamamlanır.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olabilmeleri için, öğrencilerin yıl içinde belirli bir puana ulaşarak YS’ye girme koşulunu yerine getirmeleri (bkz. Madde 6) ve YS’den en az 65 puan almaları gerekir.

(3) Yıl içi başarının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen sınavlar ve ödevlerle yapılır.

a)                Ara Sınavlar:

1)               Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik sınavlardır.

2)               Her yarıyılda birden fazla yapılabilir ve dönem için başarıya katkıları %40’tır.

3)               Ara sınav okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma, sözcük bilgisi, konuşma ve dilbilgisi bölümlerinden oluşur.

4)               Ara sınavların tarihi dönem başında ders programında belirtilir.

b)               Kısa Sınavlar:

 

1)               Sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte kısa süreli sınavlar olup her yarıyıl içinde gerekli sayıda yapılır ve başarıya katkıları %30’dur.

c)                Sürpriz Sınavlar:

1)               Öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilmeksizin herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanırlar ve başarıya katkıları toplam %20 oranındadır.

2)               Yalnızca o anda derste olan öğrencilere yapılır. Öğretim elemanları sürpriz sınav sınıfa getirildikten sonra hiçbir öğrenciyi sınıfa almazlar;

3)               Mazeret sınavları yoktur ve sürpriz sınava girmeyen öğrenci eğer o gün raporlu değilse sınavdan ‘0’ alır;

4)               Sürpriz sınavlara ek olarak, her öğretim elemanı öğrenci etkinlik notu kapsamında istediği sayıda sınav yapabilir.

c) Ödev ve Katılım:

1)               Öğrencilerin derse katılımı ve yapmaları gereken yazılı ve sözlü (sunum ve benzeri) ödevlerin yer aldığı, görevlendirilen öğretim elemanı tarafından değerlendirilen çalışmalardır ve başarıya katkıları toplam %10 oranındadır.

 

(4) Hazırlık sınıfında her bir dönemin yılsonu toplam başarıya etkisi %50’dir.

(5)             Yıl içindeki değerlendirme, hazırlık sınıfında eğitim-öğretim gören öğrencilerin YS’ye girme koşulunu belirler (bkz. Madde 6).

Mazeret Sınavları

MADDE 10– (1) Mazeret sınavları, yarıyıl içindeki ara sınavlar için yapılır. Öğrencinin mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan ilgili hükümlere göre belirlenir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 11– (1) Sınav kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesini talep eden öğrenciler sonuçların ilanını takip eden bir hafta içinde bir dilekçe ile YDYO Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvururlar. İtirazlar, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Devam Durumu

MADDE 12– (1) Hazırlık öğretiminde bir akademik yarıyıl içinde en az %85 oranında devam zorunluluğu vardır. Heyet raporuyla belgelendirilen sağlık sorunlarından ve Üniversitenin sportif ve kültürel etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan uzun süreli devamsızlıkların kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

(2) Söz konusu devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, dersleri takip edebilirler; ancak, ara sınavlara ve devamsızlık şartını sağlamadığı yarıyıl sonunda yapılan YS’ye ve YS bütünlemeye giremezler ve diğer başarıyı değerlendirme süreçlerine katılamazlar.

(3) Hazırlık eğitiminde ilk yıl devam koşulunu yerine getiren ve başarısız olan öğrencilerin tekrar ettikleri yıl için de devam zorunluluğu en az %85’tir.

Başarısız Öğrencilerin Durumu

MADDE 13 (1) Aşağıdaki koşullardan birini taşıyan öğrenciler hazırlık sınıfından başarısız sayılırlar.

a)                Her iki yarıyılda  %85 devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler,

b)               Dönem içi değerlendirmelere göre yılsonu ortalaması 60’ın altında olan öğrenciler,

c)                YS ve YS Bütünleme’den 65’in altında puan alan öğrenciler.

(2) Hazırlık sınıfından başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrenciler, hazırlık sınıfını tekrar ederler.

(3)             İki akademik yıl hazırlık sınıfı sonunda başarısız olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler. Geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yetki

MADDE 14– (1) Bu yönergede belirtilmeyen konularla ilgili öğrenci hak ve sorumlulukları için Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile YDYO Yönetim Kurulu ve Hitit Üniversitesi Senatosu kararları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 15– (1) Bu yönerge kabul edildiği tarihten itibaren uygulanır.

Yürütme

MADDE 16– (1) Bu yönergenin hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


HIZLI ERİŞİM